C1. Demir HA, Yalçın B, Çiftçi A, Çağlar M, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocukluk Çağı Göğüs Tümörleri, 20-24 Nisan 2005, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s 150(Poster Bildiri).

C2. Demir HA, Yalçın B, Büyükpamukçu N, Kale G, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Primer Göğüs Kökenli NöroblastomlardaTedavi Sonuçları XIV. TPOG  Ulusal Pediatrik kanser Kongresi Bildiri Özet Kitabı,18-20 Mayıs 2006,  s 227 (Sözel Bildiri).

C3. Demir HA, Yalçın B, Çiftçi A, Kale G, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk Çağı PrimerPlöropulmoner Tümörler, XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007, Bildiri özet kitabı, s 142 (Sözel Bildiri).

C4. Yazıcı N, Akyüz C, Küpeli S, Demir HA, Büyükpamukçu M. Santral VenözKateterlerde Antibiyotik Kilitleme Tedavisi, XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007,Bildiri özet kitabı, s 144 (Poster Bildiri).

C5. Demir HA, Akyüz C, Varan A, Küpeli S, BüyükpamukçuM.İnfantilFibrosarkom: 2 olgu sunumu. XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007,Bildiri özet kitabı, s 163(Poster Bildiri).

C6. Yalçın B, Demir HA, Şenocak ME, Kale G, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk çağında göğüs kafesinin Ewing sarkomu ve PNET’leri. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 208(Sözlü Bildiri).

C7. Demir HA, Yalçın B, Çiftçi AÖ, Orhan D, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk çağında timomalar. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 230(Poster Bildiri).

C8. Demir HA, Yalçın B, Tanyel C, Akçören Z, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Toraks kökenli germ hücreli tümörler: Tek merkez deneyimi. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 252(Poster Bildiri).

C9. Kutluk T, Şahiner ÜM, Akyüz C, Yalçın B, Demir HA, Varan A,Büyükpamukçu M. Pediatrik kanser kayıtları: 1971-2004 Hacettepe deneyimi. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 163(Poster Bildiri).

C10. Kutluk T, Yalçın B, Şenocak ME, Akyüz C, Demir A, Varan A, Kale G, Büyükamukçu M. Çocukluk çağı primer karaciğer tümörleri. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 164(Poster Bildiri).

C11. Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli S, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid tümör ve lenfomalıfebrilnötropenik çocuklarda sulbaktam/sefoperazon ve karbapenemmonoterapilerinin karşılaştırılması. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 169(Sözlü Bildiri).

C12. Yağcı B, Yalçın B, Küpeli S, Demir HA, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Kanserli çocuk hastaların erişkin dönemindeki sosyokültürel özellikleri. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 12(Sözlü Bildiri).

C13. Azili MN, Kacar A, Cihan BS, Demir HA, Tiryaki HT. MetanefrikStromal Tümör: Çocukluk çağında nadir bir renalneoplazm. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16 Mayıs 2011, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2011;25 (Ek Sayı), s. 287(Poster Bildiri).

C14. Emir S, Demir HA, Değerliyurt A, Güven A, Ekici F, Çetin İ. Tüberoskleroz Tanılı Çocuk ve Adolesanların Klinik Özellikleri ve Görülen Tümörler. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.705(Sözlü Bildiri).

C15. Demir HA, Kaçar A, Emir S, Tunç B. Fatal Seyirli Orijini Belli Olmayan DissemineMalignrabdoid Tümör Olgusu. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.752(Poster Bildiri).

C16. Demir HA, Özdel S, Şenel E, Ünsal Saç R, Emir S, Kaçar A, Tunç B. HerediterSferositozlu Bir Olguda Ganglionörom: Tesadüf?, Genetik?. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.751(Poster Bildiri).

C17. Demir HA, Emir S, Ertürk Z, Tezer H, Tunç B. RekürrenŞilotorakslı Bir Non-HodgkinLenfoma Vakasında Fatal RSV Pnömonisi. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.723(Poster Bildiri).

C18. Demir HA, Savaş Şen Z, Emir S, Tunç B. Bir Grade IV Hemorajik Sistit Olgusunun İntravezikalProstaglandin E1 ile Başarılı Tedavisi. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.713(Poster Bildiri).

C19. Demir HA, Yılmaz ER, Paker İ, Emir S, Demirkan TH, Tunç B. Bir AnaplastikMeningiom Olgusu. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.642(Poster Bildiri).

C20. Demir HA, Emir S, Kaçar A, Demirkan TH. Bir Sakrokosigeal Bölge Nöroblastom Olgusu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.170(Poster Bildiri).

C21. Emir S, Saç R, Kaçar A, Demir HA, Bayram Kabaçam G, Tunç B. PrimerİntrarenalNöroblastom: Wilms’ Tümörü ile Karışan Bir Olgu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.169(Poster Bildiri).

C22. Emir S, Metin A, Demir HA, Saç R, Tunç B. Primerİmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-HodgkinLenfoma Olgularımızın Değerlendirilmesi. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.153-154(Poster Bildiri).

C23. Emir S, Kan R, Demir HA, Uncu N, Tunç B. OCHOA Sendromu ve Wilms’ Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.171(Poster Bildiri).

C24. Demir HA, Varan A, Yalçın B, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocuklarda PrimerMalignPeriferal Sinir Kılıfı Tümörleri: 13 Vakanın Retrospektif Analizi. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.175-176(Poster Bildiri).

C25. Demir HA, Akyüz C, Varan A, Yalçın B, Ocak S, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocuklarda Relaps/Rekürren Beyin Tümörlerinde Temozolomid Kullanımı: Tek Merkez Sonuçları. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.172-173(Poster Bildiri).

C26. Demir HA, Demir S, Emir S, Kaçar A, Tiryaki T. Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Primer Kosta Kist Hidatik Olgusu: Literatürdeki İlk Çocuk Vaka. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.209(Poster Bildiri).

C27. Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli B, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid Tümör ve LenfomalıFebrilNötropenik Çocuklarda Sulbaktam-Sefoperazon ve KarbapenemMonoterapilerinin Karşılaştırılması. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.134-135(Sözlü Bildiri).

C28. BingölerPekici BB, Kurt F, Yakut Hİ, Demir HA, Tunç B. Bir Olgu Nedeniyle Çocuk yoğun Bakım Ünitelerinde Anne Refakatinin ve Ekip Çalışmasının Önemi. 46. Türk Pediatri Kongresi. 18-22 Mayıs 2010, İzmir, Türk Ped Arş, 2010;45:s.218(Poster Bildiri).

C29. Köksal Y, Canal E, Demir HA, Coşkun Z, Kara A, Uçkan D, Tunç B, Özgüner HM. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Laboratuarı Hematopoetik Kök Hücre Çalışmaları İlk Deneyimleri. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi, 23-26 Eylül 2010, s.231,Antalya (Poster Bildiri).

C30. Özgüner M, Demir HA, Emir S, Uçkan Çetinkaya D, Tunç B. T- Hücreli LenfoblastikLenfoma Olgusunda PlevralEfüzyon Hücre Kültüründe Olağandışı Bulgular. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.116, 2011, Adana (Poster Bildiri).

C31. Karakuş E, Demir HA. Beyin Omurilik Sıvısında BurkittLenfomaİnfiltrasyonu ve AspergillusHifaları. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012. TurkishJournal of Pathology, 2012; 28.p253.

C32. Emir S, Gökçebay D, Demir HA, Gündüz M, Tunç B.KANSERLİ COCUKLARDA TANI ANINDA VE İZLEMDE VİTAMİN VE ESER ELEMENT DUZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SUPLEMENTASYON GEREKİR Mİ? 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.302, 2013, Antalya (Poster Bildiri).

C33. Emir S, Gökçebay D, Gündüz M, Demir HA, Koç N, Tunç B. KANSERLİ COCUKLARDA TANIDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BESLENME DESTEĞİNİN ETKİSİ: ON SONUCLARIMIZ. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.304, 2013, Antalya (Poster Bildiri).

C34. Emir S, Karakurt N, Karakuş E, Şenel E, Demir HA, Orhan D. ALFA-FETOPROTEİN URETEN HEPATOİD GASTRİK ADENOKARSİNOM. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.317, 2013, Antalya (Poster Bildiri).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir