Beşinci hastalık, insan parvovirüsü B19'un neden olduğu, grip benzeri semptomlara ve döküntülere neden olan hafif bir çocukluk çağı hastalığıdır. Beşinci hastalık olarak adlandırılmasının nedeni, kızamık, kızamıkçık, kızıl gibi döküntünün eşlik ettiği yaygın çocukluk hastalıkları listesinde beşinci sırada yer almasıdır. Eritema infeksiyozum veya beşinci hastalık, daha önce parvovirüs B19 olarak adlandırılan eritrovirüsün neden olduğu enfeksiyonun birkaç olası belirtisinden biridir. Hastalığa tokatlanmış yanak sendromu, Türk Tokat Hastalığı, tokatlanmış yüz isimleri de verilmektedir.

Hastalığın Latince adı bulaşıcı kızarıklık anlamına gelen eritema infeksiyozumdur. "Tokatlanmış yanak hastalığı" olarak da anılır. Çünkü yanaklarda parlak kırmızı döküntüler ilk ortaya çıktığında yüze tokat atılmış gibi görünür. Herkes bu hastalığa yakalanabilir ancak okul çağındaki çocuklarda daha sık görülür. Hastalık genellikle hafiftir ve hem çocuklar hem de yetişkinler genellikle herhangi bir komplikasyon olmaksızın hızla iyileşir. Aslında bazı kişiler hiçbir belirti göstermez ve hatta kendilerini hiç hasta hissetmezler. Salgınlar çoğunlukla kış ve ilkbahar aylarında görülür. Tokatlanmış yanak sendromu yalnızca insanları etkileyen bir virüstür. Tokatlanmış yanak sendromunun semptomları, baş ağrısı, hafif ateş ve boğaz ağrısı gibi küçük bir hastalıktan, genellikle yanaklarda döküntüye neden olan eritema infeksiyozuma kadar değişebilir, dolayısıyla adı 'tokatlanmış yanak'tır. Genellikle 4 ila 12 yaş arasındaki çocukları etkiler. Enfeksiyon sayısında her üç ila dört yılda bir, genellikle okul çağındaki çocuklarda bir artış meydana gelir. Enfeksiyonu geçirdikten sonra virüse karşı bağışıklık kazanılır. Parvovirüs B19'un hayvanları (köpek parvovirüsü ve kedi panleukopenia virüsü) etkileyebilmesine rağmen, tokatlanmış yanak sendromunun yalnızca insanları etkilediği bilinmektedir. Virüs insandan hayvana veya tam tersi şekilde geçemez.

Parvovirüs B19 yalnızca insanlarda enfeksiyona neden olur; kedi ve köpek parvovirüsleri insanları enfekte etmez. Küçük hayvanların aksine insan parvovirüs B19'a karşı aşı mevcut değildir. B19 virüsü yıl boyunca mevcuttur; ılıman iklimlerde enfeksiyon salgınları ilkbahar ve yaz aylarında daha sık görülür. Bu salgınlar, öğrencilerin %40'a kadarının enfekte olabileceği ilkokullarda yoğunlaşıyor. Enfeksiyon en çok 4-10 yaş arası çocuklarda görülür. Yetişkinliğe gelindiğinde popülasyonların %60'ı seropozitiftir. Solunum yayılımı virüsün olağan bulaşma yoludur. Tam kan ve faktör VIII alıcılarında kan yoluyla yayılma meydana gelebilir (40.000 kan bağışından 1'inde virüs mevcuttur). Hemofili hastalarında seropozitiflik sıklığı normalden anlamlı derecede yüksektir.

Parvovirüs B19'un bilinen tek doğal konakçı hücresi insan eritroid öncüsüdür. Küçük miktarlarda parvovirüs B19, miyeloid koloniyi etkilemeden erken ve özellikle geç eritroid progenitörler tarafından koloni oluşumunu önemli ölçüde engeller. 

Parvovirüd B19 aşağıdaki tablolara yol açar;

1.    Eritema enfeksiyozum

2.    Kronik hemolitik anemili hastalarda aplastik kriz.

3.    Gebelikte Enfeksiyon

4.    Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda uzamış enfeksiyon

Virüs öncelikle enfekte solunum damlacıkları yoluyla yayılır; Ancak kan yoluyla bulaşma rapor edilmiştir. Maruz kalan hane halkı için ikincil atak riski yaklaşık %50'dir ve sınıftaki temaslar için bu riskin yaklaşık yarısı kadardır. Beşinci hastalık öncelikle solunum salgıları (tükürük, mukoza vb.) yoluyla bulaşır, ancak aynı zamanda enfekte kanla temas yoluyla yayılır. Kuluçka süresi (ilk enfeksiyon ile semptomların başlangıcı arasındaki süre) genellikle 4 ila 21 gün arasındadır. Beşinci hastalığı olan kişiler semptomların başlangıcından önce en bulaşıcıdır. Genellikle okul çocukları, kreş çalışanları, öğretmenler ve annelerin virüse maruz kalma olasılığı yüksektir. Semptomlar belirgin olduğunda bulaşma riski çok azdır; enfekte bireylerin izole edilmesine gerek yoktur. Enfekte bir kişi, döküntülerin ortaya çıkmasından önceki hafta içinde beşinci hastalığı yayabilir. Kızarıklık ortaya çıktığında kişi artık virüsü başkalarına yayamaz.

Virüs vücuda girdiğinde 7 gün sonra enfeksiyonun viremik evresine eşlik eden ateş, baş ağrısı, üşüme, halsizlik ve miyaljiden oluşan bir prodrom yaygındır. Kızarıklığın başlamasından önce 7 günlük bir süre vardır. Beşinci hastalığın klasik döküntüsü 3 aşamada ortaya çıkar. Öncelikle her iki yanakta da kızarıklıklar ortaya çıkar (tokatlanmış yanak görünümü). İkinci aşama, 1 ila 4 gün sonra gövde ve uzuvlarda eritematöz makülopapüler döküntülerin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar. Döküntünün üçüncü aşamasının süresi oldukça değişkendir, 1 ila 3 hafta sürer ve periyodik olarak tamamen kaybolması ve yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte döküntü yoğunluğundaki belirgin değişikliklerle karakterize edilir. Döküntü sıklıkla kaşıntılıdır ve kolların dış yüzeylerinde daha belirgindir. Özellikle çocuklarda subklinik enfeksiyon ortaya çıkabilir. Döküntü şeklinde geniş çeşitlilik vardır; Çoğu durumda döküntü kızamıkçıktan ayırt edilemez. En sık görülen komplikasyon eklem tutulumudur. Semptomlar döküntünün başlangıcından 1 ila 6 gün sonra başlar ancak döküntü olmadığında da ortaya çıkabilir. Eklem tutulumu çocuklarda nadirdir ancak döküntüsü olan yetişkin kadınların %80'inde görülür. Çocuklarda her iki cinsiyet de eşit derecede etkilenir ve semptomlar yetişkinlere göre daha şiddetli ve daha uzun süreli gibi görünmektedir. Yetişkinlerde kadınların etkilenme olasılığı daha yüksektir. En yaygın görülen tablo elin küçük eklemlerini etkileyen artrittir, bunu el bilekleri, ayak bilekleri, dizler ve dirsekler takip eder. Omuzlar, boyun ve bel omurgalarının yanı sıra kalçalar da etkilenebilir. Eklemlerde hafif şişliklerin eşlik edebileceği ağrı ve sertlik vardır. Vakaların üçte ikisi 2 haftada, çoğunluğu ise 4 haftada iyileşiyor

Aplastik Kriz 

Kronik hemolitik anemili hastalarda (orak hücre hastalığı, kalıtsal sferositoz, B-talesessemi, piruvat kinaz eksikliği gibi) ortaya çıkan aplastik kriz birkaç on yıldır bilinmektedir. Tipik olarak hastada ateş ve yapısal semptomların ardından yorgunluk ve aneminin başladığı viral benzeri bir hastalık vardır. Hb seviyesi 4g/dl'ye kadar düşebilir ve retikülositler tespit edilemez ancak lökositler ve trombosit sayıları genellikle normal kalır. Kemik iliği aspirasyonu, diğer hücre dizilerinin normal olmasıyla birlikte mevcut eritrositik öncüllerin sayısında belirgin bir azalma olduğunu gösterir. Şiddetli anemiyi düzeltmek için paketlenmiş hücrelerin transfüzyonu gerekli olabilir. Ancak hasta genellikle bir hafta içinde hızlı bir şekilde iyileşir ve Hb normal seviyelere döner. Bu tür krizler genellikle çocuklarda meydana gelir, hem zaman hem de mekân açısından kümelenme eğilimindedir ve genellikle etkilenen bir bireyde tekrarlanmaz. Kronik hemolitik anemisi olan bireylerde B19 enfeksiyonu derin bir retikülositopeniye yol açarak Hb düzeylerinin kritik seviyelere düşmesine neden olabilir. Aplastik krizden sonra eritematöz döküntü raporları nadirdir. Her ne kadar aplastik krizlerin %90'ından sorumlu olsa da B19 enfeksiyonu, kronik hemolitik anemisi olan hastalarda her zaman aplastik krizle sonuçlanmaz.

Gebelikte Enfeksiyon 

Gebelik sırasında parvovirüs enfeksiyonu, artan fetal malformasyon riski ile ilişkili değildir. Ancak hamilelik sırasında enfeksiyon, artan fetal kayıpla ilişkilidir. Bunun nedeni, parvovirüsün fetüste anemiye ve ölüme yol açabilecek retikülositlere saldırması olabilir. İlk trimesterdeki enfeksiyon %5-10 fetal kayıpla ilişkilidir. Açıkçası gebeliklerin çoğunluğu normal bebeklerin doğumuyla sona ermektedir. Ancak yenidoğanda ikinci ve üçüncü trimester enfeksiyonu sonucu fetal hidrops görülür. Annede enfeksiyon fetal hidrops tanısından 2 ila 12 hafta önce ortaya çıkar. Fetal hidrops tanısı ultrasonla konulabilir. Yapılan bir çalışmada gebelikte B19 enfeksiyonuna yakalandığı bilinen 190 kadın takip edildi. Kadınların %84'ünde hiçbir sorun tespit edilmedi. Doğumsal anomali olmadı. Özellikle 2. trimesterde ciddi fetal kayıp riski vardı. Transplasental bulaşma oranı %33 idi. Fetal ölüm oranı %9 idi. B19'un hamileliğin 2. trimesterinde fetal kayıptaki 20 kat artıştan sorumlu olduğu görülmektedir. B19 tekrarlayan düşüklere neden olmaz.

Bağışıklık Sistemi Baskılanmışlarda Sorunlar

B19, özellikle bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi alan çocuklarda bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ciddi anemi ile sonuçlanan kalıcı enfeksiyona neden olabilir. Konjenital immün yetmezlik ve AIDS hastalarında da bu sendrom gelişebilir. Bununla birlikte, immünsüpresif tedavi gevşetildiğinde genellikle iyileşme görülür.

Önleme / Bakım:

Beşinci hastalık vakası tespit edildiğinde gebe olanlar, kronik hemolitik hastalığı olanlar, gebeler ve immün yetmezliği olanlar bilgilendirilmelidir. Ellerin sık sık yıkanmasını ve kullanılmış mendillerin hemen atılmasını teşvik edilmelidir.

Beşinci hastalık, ölümcül veya ciddi olmasa da, durumu daha da kötüleştirebileceği için yine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Okul çocukları enfeksiyonlara daha yatkındır ve hem çocukların hem de öğretmenlerin ve diğer personelin hijyeni konusunda uygun danışmanlık gereklidir. Hastalık bulaşıcıdır ve semptomatik olarak tedavi edilir, ancak ilaç kaynaklı komplikasyonları önlemek için önleme her zaman tedaviden daha iyi olacaktır.

 
95 kez görüntülendi

Çerez Kullanımı

Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. (Çerez Politikası Aydınlatma Metni)